herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

06 Po/IX/USC-06 Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydanego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211
email: usc@urzad.gryfice.eu, wojda@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym 84,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z KPA).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682).
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

Dodatkowe informacje, uwagi

Po odbiór sporządzonego odpisu skróconego aktu małżeństwa należy zgłosić się z dowodem osobistym.