herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

10 Po/VI/WPG-10 Wydawanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. Załączniki:

  • wyrażona na piśmie zgoda stron na dokonanie zmiany (sprecyzowany zakres zmiany),
  • ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
  • dowód wpłaty opłaty skarbowej (o ile jest wymagana).

Komórka organizacyjna

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej.

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • od decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10,00 zł,
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

  • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • jednostki budżetowe;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach lub na konto bankowe nr konta 67 93760001 0000 0547 2001 0007 (z dopiskiem opłata skarbowa). Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty wyłącznie na żądanie.

Termin i sposób załatwienia

Do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od  doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.