herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

08 Po/VIII/WPG-08 Najem lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- wniosek o przydział lokalu - druk wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej w Gryficach pokój nr 202. Wniosek powinien zostać potwierdzony przez zarządcę lub właściciela domu.
- załączniki:

  • zaświadczenia o dochodach brutto pomniejszonych o koszty uzyskania oraz o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • inne dokumenty (orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności)

Komórka organizacyjna

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej (symbol: WPG).
tel.: 91-385-32-52, e-mail: wiznerowicz@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zależny od dostępności wolnych lokali.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z poźn. zm.).
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/362/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 58, poz. 1521 z 2009 r.).

Tryb odwoławczy

Burmistrz Gryfic.

Dodatkowe informacje, uwagi

O przyznaniu lokalu socjalnego decyduje kryterium dochodowe określone w w/w uchwale. Pierwszeństwo w uzyskaniu lokalu socjalnego posiadają osoby, którym Sąd orzekł eksmisję i przyznał prawo do lokalu socjalnego oraz dzieci opuszczające dom dziecka lub inną placówkę wychowawczą. Lokale socjalne przyznawane są na czas oznaczony.