herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

06 Po/VII/WPG-06 Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowani przestrzennego.

- Załączniki: ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora; dowód wpłaty opłaty skarbowej (o ile jest wymagana).

Komórka organizacyjna

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej.

Opłaty

1. Opłata:

  • od zaświadczenia – 17,00 zł,
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

2. Zwalnia się od opłaty skarbowej:

  • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • jednostki budżetowe;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub na konto bankowe nr konta 67 93760001 0000 0547 2001 0007 (z dopiskiem opłata skarbowa). Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty wyłącznie na żądanie.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.