Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

05 Po/VII/WPG-05 Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Załączniki:

- ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
- dowód wpłaty opłaty skarbowej (o ile jest wymagana).


Komórka organizacyjna

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej (symbol - WPG), Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice pok. 204, II piętro tel. 91-38-53-253 wew. 253 email: chruscielewska@urzad.gryfice.eu


Opłaty

 1. od wydania wypisu i wyrysu z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 2. od wypisu:
  • do 5 stron – 30,00 zł, powyżej 5 stron – 50,00 zł,
 3. od wyrysu:
  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł, nie więcej niż – 200,00 zł,
 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
 5. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
  • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • jednostki budżetowe;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub na konto bankowe nr konta 67 93760001 0000 0547 2001 0007 (z dopiskiem opłata skarbowa). Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty wyłącznie na żądanie.


Termin i sposób załatwienia

Do miesiąca.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) jest obligatoryjne.

aktualizacja: 14.06.2018 r.