Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

02 Po/VI/WPG-02 Wydawanie decyzji na lokalizację obiektów w pasie drogowym (reklamy, banery, obiekty, itp.)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektów.

 • Załączniki:
  • Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia - 2 egz.,
  • Projekt graficzny reklamy lub obiektu z podaniem treści, kolorystyki i wymiarów.

Komórka organizacyjna

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej.


Opłaty

Opłata skarbowa:

 •  pełnomocnictwo- 17,00 zł;

Opłatę za lokalizację obiektów w pasie drogowym ustaloną na podstawie Uchwały Nr XIX/168/04 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31.08.2004 r., w związku z art. 40 pkt. 8 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.).
Uchwała Nr XIX/168/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1379 z 2004 r.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku reklam dwustronnych liczy się powierzchnię za obie strony.
Przy ustalaniu lokalizacji reklamy należy kierować się zasadą bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wniosek na zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń należy złożyć co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.