Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

01 Po/VI/WPG-01 Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany wniosek o zajęcie pasa drogowego:​roboty w pasie drogowym,umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami drogi

Załączniki:
- Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów - 2 egz.,
- Zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- Informacja o sposobie zabezpieczenia robót jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
- W przypadku prowadzenia robót etapami należy przedłożyć plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia wraz ze szczegółowym wyliczeniem zajętych powierzchni pasa drogowego i harmonogramem robót.


Komórka organizacyjna

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej.


Opłaty

Opłata skarbowa:

  • pełnomocnictwo- 17,00 zł;

Opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ustaloną na podstawie Uchwały Nr XIX/168/04 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31.08.2004 r., w związku z art. 40 pkt. 8 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz.1481).
Uchwała Nr XIX/168/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1379 z 2004 r.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).


Tryb odwoławczy

Przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek na zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń należy złożyć co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.