herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

18 Po/IX/WOA-18 Zameldowanie na pobyt czasowy

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary Residence Registration Form" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).

Załączniki: do wglądu:

  • dowód osobisty,

  • tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

  • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,

  • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (opłata skarbowa – 17 zł.)

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny.

Opłaty

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
Opłata skarbowa: za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego:
B.S.Gryfice 67 93760001 0000 0547 2001 0007

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 722 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1852 z późn. zm.).
Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Przez miejsce pobytu czasowego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

2. Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego/ Temporary Residence Registration Form" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę
w miejscu ich wspólnego pobytu.

4. Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

5. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy - wydane przez organ nadzoru budowlanego.