herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

11 Po/VII/WOA-12 Wydawanie odpisu świadectwa pracy

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny, pok. 108, I piętro tel. 91-38-53-238.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60 poz. 282 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentu. W razie nie uwzględnienia wniosku, wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia z pozwem do sądu pracy o ustalenie.