herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

09 Po/IX/WOA-09 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY:

 • formularz „zgłoszenie pobytu stałego” POBIERZ
 • dowód osobisty lub paszport,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, akt notarialny, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 • oświadczenie (wypełniamy tylko w przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego) POBIERZ

Z WNIOSKIEM MOGĄ WYSTĄPIĆ:

 • Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach, Wydział Ogólno-Administracyjny, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pok. 228 II piętro
tel. 91-38-53-219, 220 wew. 219, 220, fax 91-38-53-207
e-mail: pesel@urzad.gryfice.eu, aniola@urzad.gryfice.eu
 

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
 • Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu (pełnomocnictwo w sprawie meldunkowej nie podlega opłacie skarbowej) POBIERZ.

aktualizacja: 16.07.2020 r.