Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

08 Po/VII/WOA-08 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach,  Wydział Ogólno-Administracyjny
Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pok. 228 II piętro
tel. 91-38-53-220,  fax 91-38-53-207
e-mail: pesel@urzad.gryfice.eu
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.


Opłaty

Opłata skarbowa 17,00 zł za wydanie zaświadczenia. Na podstawie złożonego wniosku Organ wydaje jedno zaświadczenie.


Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397).


Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy.

aktualizacja: 04.02.2021 r.