herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

08 Po/VII/WOA-08 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Wydział Ogólno-Administracyjny

Wymagane dokumenty

 
  • "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu na terenie Gryfic)" lub
  • "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o aktualnym zameldowaniu na terenie Gryfice)”.

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny.

Opłaty

Opłata skarbowa 17,00 zł za wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn zm.).

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy.