herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

08 Po/VII/WOA-08 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Wydział Ogólno-Administracyjny

Wymagane dokumenty

  • "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu na terenie Gryfic)" lub
  • "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o aktualnym zameldowaniu na terenie Gryfice)”.

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny, pok. 228 tel. 91-38-53-219, 91-38-53-220 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Opłata skarbowa 17,00 zł za wydanie zaświadczenia. Na podstawie złożonego wniosku Organ wydaje jedno zaświadczenie.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 657)

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy.

aktualizacja: 23.11.2017 r.