Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

07 Po/IX/WOA-07 Wydanie dowodu osobistego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego POBIERZ

Załączniki:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35mm × 45 mm, pozycja frontalna* (taka jak do paszportu),

 • dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, ważny polski paszport – w celu potwierdzenia tożsamości,

 • w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży, posiadany paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

 • na żądanie organu – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.


Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny, pok. 228 tel. 91-38-53-220 fax. 91-38-53-207


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni - w szczególnych przypadkach wskazany termin może być dłuższy.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz.1464, ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz.212 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

1.Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,

 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,

 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,

 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

2. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej, wymagana jest obecność osoby małoletniej, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wyjątek stanowią osoby które nie ukończyły 5 roku życia.

3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin (samodzielnie bez obecności rodzica, opiekuna, kuratora).

4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

 • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;

 • składanie podpisu osobistego;

 • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.


Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

 • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 • Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.

 • Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.

 • Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego.

5. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, wyjątek stanowią:

 • małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, (jeżeli były obecne przy składaniu wniosku i nie ukończyły 5 roku życia) za które dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny,

 • małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo, jeżeli były obecne przy składaniu wniosku dowód osobisty odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest niemożliwe w organie gminy, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą – wówczas organ zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W takim przypadku odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.

* Fotografia:

 • powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

 • musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość,

 • musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie brwi, oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,

 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami,

 • naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Aktualizacja: 04.02.2021 r.