herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

06 Po/VII/WOA-06 Udostępnienie danych z ewidencji ludności i unieważnionych dowodów osobistych

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL lub wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych POBIERZ

  • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,

  • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

  • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny, pok. 228 tel. 91-38-53-219, 91-38-53-220 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Opłatę za udostępnienie danych osobowych w wysokości 31 zł należy uiścić w Kasie Urzędu lub na konto B.S. Gryfice 67 93760001 0000 0547 2001 0007.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

Forma załatwienia sprawy: Pisemna informacja na stosownym formularzu lub odmowa w formie decyzji administracyjnej.

Termin odpowiedzi: Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.);

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096);

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.);

  • Rozporządzenie ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2523)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL lub wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

 

aktualizacja: 06.03.2019 r.