herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

06 Po/VII/WOA-06 Udostępnienie danych z ewidencji ludności i unieważnionych dowodów osobistych

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL lub wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.

  • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,

  • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

  • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Pobierz wniosek
Pobierz wniosek

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny, pok. 228 tel. 91-38-53-219, 91-38-53-220 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Opłatę za udostępnienie danych osobowych w wysokości 31 zł należy uiścić w Kasie Urzędu lub na konto B.S. Gryfice 67 93760001 0000 0547 2001 0007

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 657(),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 836),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1388),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1604).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL lub wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. 

aktualizacja: 23.11.2017 r.