herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

05 Po/VI/WOA-05 Wpisanie do rejestru wyborów

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
  • pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny, pok. 228 tel. 91-38-53-219, 91-38-53-220 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

W terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.15).

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1316).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Gryfice, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione , że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd,, a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z Gryficami można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp. Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie Gminy Gryfice może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

aktualizacja: 23.11.2017 r.