herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

01 Po/IX/WOA-01 Wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu

Wydział Ogólno-Administracyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pok. 229, II piętro.

Opłaty

Wolne od opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie winno być wszczęte w terminie do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Komisja wszczyna postępowanie na wniosek. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, komisja kieruje na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
Komisja może zawiesić postępowanie w przypadku dobrowolnego poddania się leczeniu.
W przeciwnym wypadku komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego z wnioskiem o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w niestacjonarnej lub stacjonarnej placówce odwykowej.