Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

01 Po/IX/WOA-01 Wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu.

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc 
Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf


Komórka organizacyjna

Wydział Ogólno-Administracyjny – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pok. 229, II piętro.


Opłaty

Wolne od opłaty.


Termin i sposób załatwienia

Postępowanie winno być wszczęte w terminie do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 24 i 25 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Komisja wszczyna postępowanie na wniosek. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, komisja kieruje na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Komisja może zawiesić postępowanie w przypadku dobrowolnego poddania się leczeniu. W przeciwnym wypadku komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego z wnioskiem o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu prowadzi się w zakładach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne.
 

Aktualizcja: 08.03.2019 r.