herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

13 Po/VI/WF-13 Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej)

Wydział Finansowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty Pobierz wniosek w pliku Word

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty Pobierz wniosek w pliku Word

Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty Pobierz wniosek w pliku Word

  • Załączniki:
    • Zaświadczenia o dochodach osiąganych przez osoby prowadzące ze stroną wspólne gospodarstwo domowe /np. odcinek renty, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z zakładu pracy, informacje o otrzymywanych zasiłkach, dodatkach i stypendiach/
    • Dowody dotyczące obecnej sytuacji materialnej strony tj. rachunki za światło, gaz, opał, wodę, leki, czesne, dowody spłaty kredytów itp.
    • Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok.110, 111 (I piętro) tel. 91-38-53-227, 91-38-53-228 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm. ).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie o umorzenie zaległości podatkowej składa się po terminie płatności raty podatku.

W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wobec nie złożenia na wezwanie wymaganych dokumentów wniosek pozostawiony będzie bez rozpatrzenia.

aktualizacja: 10.10.2019 r.