herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

12 Po/VI/WF-12 Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rolnicy)

Wydział Finansowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty Pobierz wniosek w pliku Word
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty Pobierz wniosek w pliku Word
Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty Pobierz wniosek w pliku Word
Załączniki:

  • Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok.115 (I piętro) tel. 91-38-53-231 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca , a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie o umorzenie zaległości podatkowej składa się po terminie płatności raty podatku.

W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wobec nie złożenia na wezwanie wymaganych dokumentów wniosek pozostawiony będzie bez rozpatrzenia.

aktualizacja: 30.11.2017 r.