herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

11 Po/VI/WF-11 Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

Wydział Finansowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości w postaci pliku typu PDF
Załączniki: dokumenty potwierdzające powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).
Uchwała Nr XVII/142/2015 z 24.11.2015 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 1 grudnia 2015 r., poz. 4822).
Uchwała Nr XVII/148/2015 z 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 1 grudnia 2015 r., poz. 4865).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Osoby fizyczne są zobowiązane składać w/w formularze w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. W przypadku składania korekty informacji należy załączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Podatki płacone są przez osoby fizyczne w wysokości ustalonej decyzją w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na zamieszczony w otrzymanej decyzji numer konta bankowego.