Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

11 Po/VI/WF-11 Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok.111 (I piętro) tel. 91-38-53-228 fax. 91-38-53-207


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
Uchwała Nr XXX/276/2016 z 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4749).
Uchwała Nr XVII/148/2015 z 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny, leśny (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 4865).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Osoby fizyczne są zobowiązane składać w/w formularze w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. W przypadku składania korekty informacji należy załączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Podatki płacone są przez osoby fizyczne w wysokości ustalonej decyzją w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na zamieszczony w otrzymanej decyzji numer konta bankowego.

aktualizacja: 10.10.2019 r.