herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

08 Po/VI/WF-08 Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu prowadzenia inwestycji

Wydział Finansowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie ulgi.
 • Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych.
 • Oryginały faktur lub potwierdzone odpisy dokumentujące poniesione nakłady na robociznę, materiały i urządzenia.

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy.

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu poniesionych wydatków poniesionych na:

 1. budowlę lub modernizację budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
 2. zakup i zainstalowanie:
  • Deszczowni,
  • Urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  • Urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat. Podatnik traci prawo do odliczenia niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń od których została przyznana ta ulga lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w punkcie 1 i 2.

Jeśli wniosek zawiera braki to wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia lub do złożenia wyjaśnień w oznaczonym terminie. Brak usunięcia uchybień w oznaczonym terminie może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.