Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

08 Po/VI/WF-08 Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu prowadzenia inwestycji

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie ulgi.
Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych.
Oryginały faktur lub potwierdzone odpisy dokumentujące poniesione nakłady na robociznę, materiały i urządzenia.
Pobierz wniosek w pliku Word
Pobierz wniosek w pliku PDF


Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok.110 (I piętro) tel. 91-38-53-227 fax. 91-38-53-207


Opłaty

Brak.


Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu poniesionych wydatków poniesionych na:

 1. budowlę lub modernizację budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
 2. zakup i zainstalowanie:
  • deszczowni,
  • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat. Podatnik traci prawo do odliczenia niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń od których została przyznana ta ulga lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w punkcie 1 i 2.

Jeśli wniosek zawiera braki to wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia lub do złożenia wyjaśnień w oznaczonym terminie. Brak usunięcia uchybień w oznaczonym terminie może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

aktualizacja: 10.10.2019 r.