herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

07 Po/VI/WF-07 Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu odbywania służby wojskowej

Wydział Finansowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z dołączonym zaświadczeniem o zameldowaniu.
  • Zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej.

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok.110 (I piętro) tel. 91-38-53-227 fax. 91-38-53-207

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892  z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Ulga ta, zwana również ulgą żołnierską ma charakter podmiotowy i przysługuje w dwóch wysokościach:

  • 60 % należnego podatku rolnego dla prowadzących gospodarstwa rolne bezpośrednio przed powołaniem do zasadniczej służby wojskowej
  • 40% należnego podatku rolnego przy opodatkowaniu gospodarstw, członków rodzin, które bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł.
  • Ulgę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca miesiąca w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.

aktualizacja: 30.11.2017 r.