Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

05 Po/VI/WF-05 Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Oryginały faktur VAT potwierdzających nabycie oleju napędowego.
 • Oświadczenie producenta rolnego o wykorzystaniu zakupionego oleju napędowego do produkcji rolnej.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach, Wydział Finansowy, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pok. 110 I piętro
tel. 91-38-53-227 wew. 227, fax 91-38-53-207
e-mail: kmajewska@urzad.gryfice.eu
 


Opłaty

Brak.


Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2188).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz.2466).


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, następuje w terminach:

 1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
 2. od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

aktualizacja: 17.07.2020 r.