herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

03 Po/VII/WF-03 Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat lokalnych na podstawie ewidencji podatkowej

Wydział Finansowy

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy.

Opłaty

Opłata skarbowa 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Do 7dni.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.