herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

01 Po/IX/USC-01 Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

W przypadku gdy rodzice dziecka są małżeństwem

 • Dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie dziecka

W przypadku gdy matka dziecka jest panną
1) Jeżeli dziecko jest rejestrowane wyłącznie przez matkę dziecka – dowód osobisty lub paszport matki dziecka
2) Jeżeli dziecko jest rejestrowane przez ojca, który uznał ojcostwo dziecka przed jego narodzeniem – dowód osobisty lub paszport ojca dziecka
3) Jeżeli jednocześnie przy rejestracji dziecka zostanie złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa – dowody osobiste lub paszporty obojga rodziców dziecka
4) W pozostałych przypadkach - dowód osobisty lub paszport przedstawiciela ustawowego lub opiekuna matki, a gdy działa ona przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika. Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imię (imiona) dziecka, jakie mają być wpisane do aktu urodzenia.

W przypadku gdy matka dziecka jest po rozwodzie
1) Jeżeli dziecko jest rejestrowane wyłącznie przez matkę dziecka – dokument tożsamości matki dziecka
2) Jeżeli dziecko jest rejestrowane przez ojca, który uznał ojcostwo dziecka przed jego narodzeniem – dokument tożsamości ojca dziecka
3) Jeżeli jednocześnie przy rejestracji dziecka zostanie złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa – dokumenty tożsamości obojga rodziców dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się w trwającym małżeństwie, albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia albo sądowej separacji - domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pok. 21
tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211, fax 91-38-53-207
e-mail: wojda@urzad.gryfice.eu, markiewicz@urzad.gryfice.eu

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

 

Opłaty

Za sporządzenie aktu urodzenia dziecka nie pobiera się opłaty. Po sporządzeniu wydaje się bezpłatnie 1 odpis skrócony aktu.
Za każdy następny odpis skrócony – 22 zł
Za każdy odpis zupełny – 33 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach, I piętro pok. 119. Kasa jest czynna w godzinach od 8.00 - 14.00.
- lub na konto Urządu Miejskiego w Gryficach: Bank Spółdzielczy w Gryficach: 67 93760001 0000 0547 2001 0007

 

Termin i sposób załatwienia

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka. Karta urodzenia dziecka przekazywana jest do urzędu stanu cywilnego bezpośrednio przez szpital/oddział noworodków, w terminie 3 dni od dnia urodzenia dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać:

 • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
 • matka dziecka, która ukończyła 16 lat, jeżeli posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 • ojciec dziecka – jeżeli uznał ojcostwo dziecka po jego poczęciu, a przed narodzeniem dziecka
 • ojciec dziecka – jeżeli zgłosi się w USC do rejestracji dziecka wraz z matką dziecka i jednocześnie złoży przed Kierownikiem USC oświadczenie o uznaniu ojcostwa
 • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki

Zgłoszenia urodzenia dziecka matka może dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.

W dniu zgłoszenia urodzenia dziecka zostaje sporządzony akt urodzenia, z którego wydawany jest jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia. Rodzic otrzymuje również:

 • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
 • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

WAŻNE INFORMACJE:
1. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną pod warunkiem posiadania aktualnego profilu zaufanego. Rejestracji elektronicznej dokonuje się poprzez stronę: www.obywatel.gov.pl
2. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia  niezależnie od miejsca zamieszkania rodziców.
3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
4. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
5. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
6. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
7. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
8. Jeden odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.
9. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru.
10. Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.
11. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców. Opłata za pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Nadanie dziecku imienia:
Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona.
Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

Uznanie ojcostwa w chwili sporządzenia aktu urodzenia:
W chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka możliwe jest przyjęcie oświadczenia od mężczyzny o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca. Wymagane dokumenty:
- w przypadku matki dziecka: ważny dowód osobisty – do wglądu
- w przypadku ojca dziecka: ważny dowód osobisty - do wglądu.

 Więcej informacji w karcie usługi: Uznanie ojcostwa Po/IX/USC-02

Podstawa prawna

Prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 28 listopada 2014r. r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.)
Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Kierownik USC może odmówić przyjęcia wybranych imion dla dziecka. Może tak się stać, gdy uzna, że imiona nie spełniają wymagań prawnych. W takiej sytuacji kierownik USC z urzędu wybierze imię dziecka. Organem odwoławczym od wydanej decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia od rodziców o nadaniu imion dziecku jest Wojewoda Zachodniopomorski. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Ochrona danych osobowych / RODO:
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska):
1. Administratorami są: Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Burmistrz Gryfic (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach).
4. Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Burmistrzem Gryfic (Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach) można się skontaktować: Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, tel. 913853-200, e-mail urzad@gryfice.eu.
5. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Burmistrz Gryfic (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach) wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować pod adresem: Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, tel. 913853-200, e-mail iod@urzad.gryfice.eu. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka,
 • sporządzenia aktu małżeństwa,
 • sporządzenia aktu zgonu,
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa,
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia,
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion,
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego,
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą,
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego,
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą,
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska,
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie,
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych,
 • zameldowania,
 • nadania numeru PESEL

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
7. Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
8. Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
9. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:
1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
12. Pani/Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;
- kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
13. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

aktualizacja: 16.11.2018 r.