Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

02 Po/VI/WF-02 Wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, pok.120 (I piętro) tel. 91-38-53-234 wew. 234 fax. 91-38-53-207


Opłaty

Wniosek wraz z załącznikami zwolniony jest z opłaty skarbowej.


Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gryficach, pokój nr 103 (I piętro) przy ul. Plac Zwycięstwa 37 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30– 15.30.


Dodatkowe informacje, uwagi

aktualizacja: 10.08.2018 r.