herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

01 Po/VII/WF-01 Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wydział Finansowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.