Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

01 Po/VII/WF-01 Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Gryficach, Wydział Finansowy, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pok. 120 (I piętro)
tel. 91-38-53-234 wew. 234, fax 91-38-53-207
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

 

 


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (pok. 119 w godz. 8:00-14:00) lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach – Bank Spółdzielczy 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.


Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem tutejszego Urzędu.


Dodatkowe informacje, uwagi

aktualizacja: 06.03.2019 r.