herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

10 Po/IX/USC-10 Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. Dowody osobiste matki dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żony - do wglądu,
  2. Ustne oświadczenie małżonków złożone do protokołu przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
  3. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście. Tożsamość dziecka winna być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem.
  1. Podanie  lub .
  2. Dokumenty tożsamości matki / ojca dziecka i ich współmałżonka:
    • dowód osobisty lub paszport.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211
e-mail: usc@urzad.gryfice.eu,
wojda@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

  1. Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca (w formie protokołu).
  2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca.

Podstawa prawna

Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 682).

Tryb odwoławczy

Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju oraz przed polskim konsulem.
Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie małżonków, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w celu dołączenia do aktu wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.