herbeBOI - Urząd Miejski w Gryficach

10 Po/IX/USC-10 Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

 1. Dowody osobiste matki dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żony - do wglądu,
 2. Ustne oświadczenie małżonków złożone do protokołu przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 3. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście. Tożsamość dziecka winna być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice pok. 21 tel. 91-38-53-210, 211 wew. 210, 211 
email: wojda@urzad.gryfice.eu, markiewicz@urzad.gryfice.eu

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

 1. Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca (w formie protokołu).
 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca.

Podstawa prawna

Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 682).

Tryb odwoławczy

Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju oraz przed polskim konsulem.
Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie małżonków, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w celu dołączenia do aktu wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.

Ochrona danych osobowych / RODO:

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

 • Podmiotem przetwarzającym dane jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w gminie – iod@urzad.gryfice.eu

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO, przenoszenia danych.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa o zmianie imienia i nazwisk.

aktualizacja: 13.06.2018 r.