Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Gryficach

01 Po/VI/GBR-02 Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie przez żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w pliku Word

Pobierz zaświadczenie w pliku Word

Pobierz wniosek w pliku PDF

Pobierz zaświadczenie w pliku PDF

 • wniosek/podanie o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego, złożony nie później niż w ciągu 3 m-cy od dnia zakończenia ćwiczeń wojskowych,
 • zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych,
 • zaświadczenie o wysokości utraconego przez żołnierza rezerwy wynagrodzenia ze stosunku pracy lub stosunku służbowego lub dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolnej, które mogłyby uzyskać w czasie ćwiczeń.

Zaświadczenie takie wydaje:

a) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryficach - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o dochodzie uzyskanym z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający ćwiczenia,

b) Pracodawca (u którego żołnierz był zatrudniony w dniu jego powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych) - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służbowym – zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto za ostatnie trzy miesiące poprzedzające ćwiczenia wojskowe na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2015 r., poz.1520),

c) Burmistrz Gryfic - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej,

 • oświadczenie o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • dowód osobisty do wglądu.

Komórka organizacyjna

Gminne Biuro Reagowania, pokój nr 225, II piętro
cielesz@urzad.gryfice.eu, tel. 91-385-32-58, 91-385-32-57, fax. 91-385-32-07


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin i sposób załatwienia

7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Podstawa prawna

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2015 r., poz.1520),

Ustawa z dnia 26 marca 2012 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gryfic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.